Regulamin Komisji Sędziowskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS TOURS

§ 1

1. Komisja Sędziowska (zwana dalej Komisja) działa w ramach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Atlas Tours (zwanej dalej Liga) jako reprezentacja środowiska sędziowskiego tej ligi.

2. Komisja zarządza działalnością sędziów Ligi w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin ligi.

3. Nadzór nad prawidłowym działaniem Komisji sprawuje Rada Ligi.

SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI

§ 2

1. Działalnością Komisji kieruje Szef Komisji, wybrany spośród sędziów Ligi przez Radę Ligi.

2. Szef Komisji rekomenduje Radzie Ligi do zatwierdzenia od 4 do 6 sędziów jako członków Komisji. Szef Komisji dopuszcza możliwość zmiany członków. Zmiennika zatwierdza Rada Ligi.

KOMPETENCJE KOMISJI

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy całokształt spraw sędziów Ligi, a w szczególności:

1. Dokonywanie obsad sędziów na turnieje organizowane w ramach Ligi.

2. Rozpatrywanie wniosków, odwołań dotyczących pracy sędziów Ligi.

3. Nadawanie i cofanie uprawnień sędziom Ligi.

4. Prowadzenie szkoleń sędziowskich.

5. Współpraca z Komisarzem Ligi w zakresie prowadzenia zakładki SĘDZIOWIE na stronie Ligi.

§ 4

1. Komisja zbiera się na posiedzenia co najmniej jeden raz na pół roku. W sytuacjach pilnych decyzje mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej. Decyzje te są następnie zatwierdzane na najbliższym zebraniu.

2. W okresie pomiędzy zebraniami Komisji decyzje dotyczące spraw sędziowskich podejmuje Szef Komisji wraz z Radą Ligi.

3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Szefa Komisji.

4. Decyzje podjęte przez Komisję Sędziowską wspólnie z Radą Ligi są ostateczne. Dotyczy to zarówno wniosków jak i ewentualnych sporów

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 5

1. W związku z zamiarem podnoszenia jakości sędziowania w naszej Lidze proponowani sędziowie na nowy sezon będą sędziami, którzy w poprzednim sezonie prowadzili regularnie mecze
w naszej Lidze, znają jej realia i charakter. Otrzymają oni rekomendację Ligi do prowadzenia wszelkich meczów organizowanych w Ligi. W związku z tym szefowie drużyn są zobowiązani od nowego sezonu do tego, by w pierwszej kolejności korzystać z tych sędziów. Gdyby jednak okazało się, że z jakichś powodów sędzia rekomendowany przez Komisję nie może być na meczu (sytuacja losowa, choroba, zdarzenie na drodze itp.) szef lub kapitan drużyny gospodarzy ma prawo do powołania na sędziego wybraną przez siebie inną osobę.

 2. Każdą sytuację, kiedy sędzia za swoją pracę otrzymuje ocenę niższą niż „3” należy MAILEM zgłosić (oczywiście mogą pisać szefowie obu drużyn) i krótko uargumentować swoją decyzję Szefowi Komisji.


Drukuj