Administratorem danych osobowych uczestników ligi, jest organizator ligi

MUKS SARI Żory
NIP 651 167 55 64
regon 24 07 84 731
adres: Żory 44-240, ul. Folwarecka 10
(dalej: „Organizator”)

  • Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcia), a w przypadku szefów drużyn i ich zastępców dodatkowo adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego
  • Uczestnik przez podpisanie karty zgłoszenia do ligi akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz wizerunek (zdjęcia) na potrzeby ich upublicznienia na stronach internetowych ligi; adres poczty elektronicznej i numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących ligi;
  • Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania ligi, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk i historii ligi.
  • Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do rozgrywek ligi.
  • Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rozgrywkach ligi.
  • Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w rozgrywkach ligi.
  • Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem +48 608204478.

Drukuj